കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയിൽ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ജൂലൈ 11-ന്

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയിൽ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ജൂലൈ 11-ന്
spot-admission-in-kerala-media-academy-on-11th-july

തിരുവനന്തപുരം :കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷനിലെ ജേർണലിസം &  കമ്യൂണിക്കേഷൻപബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അഡ്വർടൈസിംഗ്ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം ബിരുദാനന്തര  ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിൽ ഒഴിവ് വന്ന ഏതാനും സീറ്റുകളിലേയ്ക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ജൂലൈ 11-ന് നടത്തും. എറണാകുളം കാക്കനാട്ടുളള അക്കാദമി കാമ്പസിൽ രാവിലെ  10 മുതൽ നടക്കുന്ന സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷന് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ  വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുളള രേഖകൾ സഹിതം എത്തണം. പ്രായപരിധി 28 വയസ്സ്. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. പ്രവേശനം ഉറപ്പാകുന്നവർ അഡ്മിഷൻ ഫീസ്/ കോഴ്‌സ് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി വരണം.  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് : 0484-2422275.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.