എം സി എ പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂലൈ ഏഴിന്

എം സി എ പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂലൈ  ഏഴിന്
mca-entrance-exam-on-7th-july

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർ/സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലേക്ക് 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റഗുലർ (എം.സി.എ റഗുലർ)  കോഴ്‌സിലേക്ക് എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ  ജൂലൈ 7നു വിവിധ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. തുടർ വിവരങ്ങൾക്ക്www.lbscentre.kerala.gov.in0471-2324396, 2560327.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.