വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ

താല്പര്യമുള്ള വനിതകൾ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിലുള്ള ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ
self-employment-loan-for-women

മലപ്പുറം : 18 മുതൽ 55 വയസ്സ്  വരെ  പ്രായമുള്ള  വനിതകൾക്ക്  കേരള  സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്വയം  തൊഴിൽ വായ്പ  വിതരണം ചെയുന്നു. വസ്തു അല്ലെകിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാമ്യത്തിലാണ് വായ്പ. താല്പര്യമുള്ള വനിതകൾ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിലുള്ള ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം.  അപേക്ഷ ഫോം   www.kswdc.org    എന്ന  വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്ന്  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത്  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 0483 -2760550

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.