എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

അതാത് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ മുഖേന 12 നകം സംസ്ഥാന എൻ.എസ്.എസ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
applications-invited-for-nss-units

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീമിന്റെ വിവിധ സെല്ലുകളിൽ നിലവിലുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഫണ്ടഡ് യൂണിറ്റുകളാക്കാനും യൂണിറ്റുകൾ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയതായി അധികം ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അതാത് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ മുഖേന  12 നകം സംസ്ഥാന എൻ.എസ്.എസ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.  യൂണിറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത കോളജ്/സ്‌കൂളുകൾക്ക്പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ statensskerala@gmail.com ലേക്ക് നൽകാം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്:   0471 2308687, 9895096786.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.