ഡെയറി പ്രമോട്ടര്‍ നിയമനം

ജില്ലയിലെ നാല് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഓരോ ഡയറി പ്രമോട്ടര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നു.

ഡെയറി പ്രമോട്ടര്‍ നിയമനം

     ക്ഷീര  വികസനവകുപ്പ് വാര്ഷിക പദ്ധതി തീറ്റപ്പുല്വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിലെ നാല് ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഓരോ ഡയറി പ്രമോട്ടര്മാരെ നിയമിക്കുന്നു. പത്ത് മാസത്തേക്കാണ് കരാര്അടിസ്ഥാനത്തില്നിയമനം. പ്രതിമാസം 8000 രൂപ ഇന്സെന്റീവ് ലഭിക്കും. 18 നും 45 വയസ്സിനും ഇടയില്പ്രായമുള്ള പത്താംതരം യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടര്പരിജ്ഞാനം അഭിലഷണീയം. ഡെയറി പ്രമോട്ടര്മാരായി മുമ്പ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കും. അപേക്ഷകര്ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റിന്റെ പരിധിയിലെ താമസക്കാരായിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാതൃകയില്തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകള്അനുബന്ധ രേഖകള്സഹിതം ജൂണ്‍ 14 ന് വൈകീട്ട് 3 ന് മുമ്പായി ബ്ലോക്ക് തല യൂണിറ്റ് #ാഫീസില്സമര്പ്പിക്കണം. അപൂര്ണ്ണവും വൈകി കിട്ടുന്നതുമായ അപേക്ഷകള്പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യോഗ്യത, പ്രായം, വാസസ്ഥലം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സല്രേഖകള്കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരാക്കണം.  ജൂണ്‍ 19 ന് രാവിലെ 10 മുതല്‍ 12 വരെ സിവില്സ്റ്റേഷനിലെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്ഓഫീസില്അഭിമുഖം നടക്കും.  ഫോണ്‍ 04936 202093

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow