കെ‌‌ടിഡിസിയിൽ ജോലി നേടാം , പത്താംക്ളാസുകാ‌ർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

കെ‌‌ടിഡിസിയിൽ ജോലി നേടാം , പത്താംക്ളാസുകാ‌ർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷയെഴുതാതെതന്നെ സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി നേടാൻ മികച്ച അവസരം. കേരള ടൂറിസം ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് കോ‌ർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (കെടിഡിസി) ആണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോ‌ർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 34 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. ജുലായ് 15 ആണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.

റിസപ്‌ഷനിസ്റ്റ് (10 ഒഴിവുകൾ): പ്ളസ് ടു ജയം/ തത്തുല്യം, ഹോട്ടൽ റിസപ്‌ഷൻ ആന്റ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്/ തത്തുല്യം. ഇംഗ്ളീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം.

വെയ്‌റ്റർ (10): പത്താം ക്ളാസ് ജയം/ തത്തുല്യം, റസ്റ്റോറന്റ് ആന്റ് കൗണ്ടർ സ‌ർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ റസ്റ്റോറന്റ് സർവീസ് എൻസിവിടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ തത്തുല്യം. ഇംഗ്ളീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം.

അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക് (14): പത്താം ക്ളാസ് ജയം/ തത്തുല്യം, ഫു‌ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കുക്കിംഗിൽ എൻസിവിടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ തത്തുല്യം.

18- 36 വരെയാണ് പ്രായപരിധി. മൂന്ന് ഒഴിവുകളിലും 22,200 രൂപയാണ് മാസശമ്പളം. യോഗ്യതയുള്ളവർ ബയോഡേറ്റ, മൂന്ന് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പ്രായം, യോഗ്യത, പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ സഹിതം താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് തപാലിൽ അയക്കാം.

The Managing Director,Kerala Tourism Development Corporation Ltd,
Mascot Square, P.B.No. 5424, Thiruvananthapuram 695033
Ph: 0471-2721243. www.ktdc.com

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.