പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്-ഫയൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്-ഫയൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
✅ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ 31-12-2023 വരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഇനിയും തീർപ്പാക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന ഫയലുകൾ അദാലത്തുവഴി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് അവസരമൊരുക്കുന്നു.
✅ മൂന്ന് മേഖലകളിലായാണ് അദാലത്തുകൾ വിളിച്ചുചേർക്കുന്നത്.
???????? തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകൾക്കായി ആദ്യ അദാലത്ത് ജൂലൈ 26 ന് എറണാകുളത്തുവച്ച് നടക്കും.
???????? തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകൾക്കായി രണ്ടാമത് അദാലത്ത് ആഗസ്ത് 5 ന് കൊല്ലത്തുവച്ച് നടക്കും.
???????? കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് ജില്ലകൾക്കായി മൂന്നാമത് അദാലത്ത് ആഗസ്ത് 12 ന് കോഴിക്കോടുവച്ച് നടക്കും. 
 ✅ നിലവിൽ നാളിതുവരെ നിയമിക്കപ്പെട്ട് നിയമന അംഗീകാരവും ശമ്പളവുമില്ലാതെ തുടരുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഫയലുകൾ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ അദാലത്തിലേക്ക് പരാതികൾ മുൻ‌കൂർ സമർപ്പിക്കണം.
✅ 2023 ഡിസംബർ 31 വരെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്പറായ ഫയലുകൾ അദാലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. അപ്പീൽ നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിലോ ഡി.ജി.ഇ യിലോ സർക്കാരിലോ മറ്റ്‌ ഓഫീസുകളിലോ പെന്റിങ് ആയ ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുവാൻ ഇത് വളരെ അനുകൂലമായ അവസരമാണ്.
✅ സ്കൂൾ മാനേജരോട് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. ഫയലുകൾ സാധ്യമാകുന്നത്ര ക്രമപ്രകാരമാക്കി വയ്ക്കുക. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക.
✅ അദാലത്തിലേക്കായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതികൾ
???????? എറണാകുളം: 15-07-2024
???????? കൊല്ലം: 20-07-2024
???????? കോഴിക്കോട്: 25-07-2024
✅ ഭിന്നശേഷി സംവരണം സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ലഭിക്കും. എന്നാൽ, മറ്റ്‌ പരാതികളും അദാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.
✅ സർക്കുലറിലെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് മനസിലാക്കിയും, അതത് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിച്ച് മനസിലാക്കിയും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

webdesk As part of the Akshaya News Kerala team, I strive to bring you timely and accurate information on a wide range of topics. Whether it's breaking news, in-depth analysis, or features on cultural events, I'm here to keep you informed and engaged. Our mission is to be your go-to source for everything related to Kerala and its people, delivering news that matters to you. Stay tuned for updates, opinions, and insights from our dedicated team.